Statut

Regionalnego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Toruniu ( tekst jednolity z dn. 05.02.2010r.)

I.Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie jest organizacją w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. i nosi nazwę „Regionalne Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości”, może używać skrótu RSZN i jest zwane dalej Stowarzyszeniem

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń.

§ 3.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest województwo kujawsko-pomorskie.

§ 4.

1. Stowarzyszenie używa pieczątki: „Regionalne Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Toruniu” oraz innych pieczęci i znaków ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy swoich członków.

3. Do załatwiania spraw związanych ze statutową działalnością może zatrudnić pracowników na zasadach określonych przepisami obowiązującego prawa.

§ 5.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, którą nabyło z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu o wpisaniu do rejestru.

§ 6.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Przedmiotami działalności gospodarczej Stowarzyszenia mogą być:

a) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 85.59.B

b) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD         70.22.Z

c) działalność organizacji profesjonalnych - PKD 94.12.Z

§ 7.

Stowarzyszenie ma prawo przystępować do innych stowarzyszeń i federacji związanych w swej działalności statutowej z tematyką nieruchomości.

Rozdział II

I.Cele i środki działania

§ 8.

Celami Stowarzyszenia są:

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej w celu podnoszenia kwalifikacji swoich członków i osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami,

2. Działalność kulturalna i oświatowa na rzecz kształtowania wizerunku zarządcy nieruchomości jako profesjonalnego powiernika i mediatora, wpływanie na jak najlepszą społeczną opinię o tym zawodzie,

3. Integrowanie środowiska zarządców, wypracowywanie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, propagowanie usług członków Stowarzyszenia,

4. Tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców poprzez ustalanie, a następnie nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej,

5. Odgrywanie roli forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii,

6. Uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne, mające wpływ na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych i organizacji społecznych,

7. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi innych przedstawicieli zawodów związanych z rynkiem nieruchomości.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie regularnych spotkań i publiczną promocję celów Stowarzyszenia,

2. Organizowanie kursów i szkoleń,

3. Ułatwianie dostępu do obowiązującego prawa i fachowej literatury,

4. Współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi,

5. Prowadzenie, propagowanie i wspomaganie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznej,

6. Propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania przez członków Stowarzyszenia,

7. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawód zarządcy lub kandydatów do tego zawodu,

8. Podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia.

I.Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. honorowych

3. wspierających.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych może być każdy pełnoletni obywatel Polski, którego działalność zawodowa ma bezpośredni związek z rynkiem nieruchomości.

2. Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje po złożeniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd na najbliższym swoim posiedzeniu. Brak podjęcia uchwały uznaje się za odmowę przyjęcia w poczet członków.

3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Zarządu lub w terminie 30 dni od upłynięcia terminu, o którym mowa w pkt. poprzednim.

§ 12.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. udziału w zebraniach z głosem decydującym,

2. czynnego i biernego udziału w wyborze władz Stowarzyszenia,

3. udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami jego

władz,

4. korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia

5. noszenia odznaki Stowarzyszenia,

6. wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.

§ 13.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3. regularnie uiszczać składki, opłaty i należności ustalone w Statucie i uchwałach

powziętych przez władze Stowarzyszenia,

4. propagować idee i cele Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek  członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

4) wykluczenia z listy członków z powodu nieprzestrzegania innych postanowień Statutu.

5) wykluczenia z listy członków z powodu prawomocnego wyroku sądu orzekającego utratę praw publicznych.

2. W przypadku określonym w ust.1 pkt 3, 4 i 5 orzeka Zarząd, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

§ 15.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła znaczący wkład w realizację celów Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17.

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego poza prawem wyborczym oraz zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 18.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która działa lub jest w inny sposób zainteresowana działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami.

§ 19.

Status członka wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem działalności zainteresowanego. Wysokość składki członka wspierającego reguluje uchwała Zarządu.  

§ 20.

Członek wspierający ma prawo do:

1.  Korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia w granicach określonych regulaminami,

2.  Eksponowania znaku Stowarzyszenia na widocznym miejscu w swojej siedzibie,

3.  Wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia, brania udziału z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,

4.  Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia bez prawa głosu.

  1.  

I.Rozdział IV

I.Organy Stowarzyszenia

§ 21.

Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2.  Zarząd Stowarzyszenia,

3.  Komisja Rewizyjna,

4.  Sąd Koleżeński.

§ 22.

1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.  Każdy z członków władz ( Prezes, Członkowie Zarządu, Komisji, Pełnomocnicy ) Stowarzyszenia pełnia swoja funkcję nie dłużej niż dwie kadencje. Ponownie można kandydować na tę sama funkcję nie wcześniej niż po upływie przerwy w jednej kadencji.

2. W przypadku ustąpienia członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji organy te mogą dokooptować członka, który pełni tę funkcję do końca kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków odpowiednich organów pochodzących z wyboru.

3. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

4. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierane są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

  1.  

I.Walne Zebranie Członków

§ 23.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne ( sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze ) lub nadzwyczajne.

3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku a sprawozdawczo- wyborcze co 4 lata - nie później niż w ostatnim miesiącu upływającej kadencji.

§ 24.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z jednoczesną pisemną propozycją porządku obrad:

1. Z własnej inicjatywy,

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3. Na żądanie co najmniej 1/3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

§ 25.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno odbywa się najpóźniej w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku do Zarządu.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia zawiadamiając członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie zawiera określenie miejsca i dnia zebrania oraz przewidywany porządek obrad. Zawiadomienie zostaje dostarczone wszystkim członkom Stowarzyszenia za pośrednictwem listu, faxu lub e-maila oraz ogłoszone w widocznym miejscu w lokalu Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może podjąć ważną uchwałę zwykłą większością głosów, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków.

3. W razie nie wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków przez co najmniej połowę członków, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, pół godziny późniejszym, z zaznaczeniem, że Walne Zebranie zwołane w drugim terminie może podjąć ważną uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 27.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

1. Uchwalenie Statutu i jego zmian,

2. Nadawanie godności członka honorowego,

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, sposobu przeprowadzenia likwidacji i przekazania majątku,

4. Wybór Prezesa Stowarzyszenia,  trzech Członków Zarządu, trzech Członków Komisji Rewizyjnej oraz trzech Członków Sądu Koleżeńskiego,

5. Opiniowanie programu działalności oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia, udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

6. Opiniowanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów pracy.

7. Zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych,

8. Rozstrzyganie w sprawach odwołań członków od decyzji Zarządu,

9. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

10. Ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.

  1.  

I.Zarząd

§ 28.

1. Prezes Stowarzyszenia oraz Członkowie Zarządu stanowią Zarząd Stowarzyszenia.

2. Na pierwszym swoim posiedzeniu, spośród osób z własnego grona, Zarząd wybiera Skarbnika Stowarzyszenia oraz Zastępcę Prezesa Stowarzyszenia.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 29.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. Kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia,

3. Zwoływanie zwyczajnego oraz nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

4. Opracowywanie strategii rozwoju Stowarzyszenia,

5. Przyjmowanie nowych członków - zwyczajnych i wspierających,

6. Podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu członków,

7. Opracowywanie rocznych planów pracy, preliminarzy dochodów i wydatków, sprawozdań

finansowych i sprawozdań z działalności statutowej, .

8. Składanie na corocznym Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

9. Przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków projektu zmian Statutu

  1.  

I.Komisja Rewizyjna

§ 30.

1 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna liczy trzech członków. Na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.

§ 31

1.Komisja Rewizyjna kontroluje - co najmniej raz w roku - całokształt działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z czynności kontroli oraz z żądaniami wyjaśnień.

3. Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, a w szczególnych wypadkach – wnioski personalne.

4. Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi swą opinię z w sprawie rocznego sprawozdania finansowego.

5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek składania Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami w przedmiocie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

6. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zapoznać się na swych posiedzeniach z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej  i na jej wniosek niezwłocznie ustosunkować się do zawartych w nich uwag.

7. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński

§ 32.

1. Sąd Koleżeński liczy trzech członków, w tym przewodniczącego wybranego na  pierwszym posiedzeniu.

2. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Sądu Koleżeńskiego.

§ 33.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1. Rozstrzyganie spornych spraw pomiędzy członkami.

2. Orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków Stowarzyszenia, w szczególności dotyczących naruszenia Statutu, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania.

3. Sąd Koleżeński może orzec o winie odstępując od wymierzenia kary.

§ 34.

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:

1. upomnienie,

2. naganę,

3. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 1 roku do 3 lat,

4. pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 35.

Od wniosków i postanowień Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

I.Rozdział V

I.Majątek Stowarzyszenia

§ 36.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą ruchomości, prawa majątkowe oraz środki pieniężne, a w szczególności:

1) wpisowe i składki członkowskie,

2) darowizny, subwencje, zapisy i spadki,

3) dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia,

2. Majątek i środki Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W ramach obowiązujących przepisów prawa Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

5. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swoich obowiązków, jak również nie mogą uczestniczyć w zyskach. Nie dotyczy to zwrotu kosztów własnych członków związanych z wykonywaniem decyzji zarządu (np. za przejazdy) oraz wynagradzania osób pozostających w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem, a także członków będących ekspertami i doradcami działającymi na zlecenie Stowarzyszenia.

§ 37.

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd poprzez uchwały z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 38.

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub innych osób wyraźnie upoważnionych przez Zarząd.

§ 39.

Wpisowe i składki nie podlegają zwrotowi.

Rozdział VI

I.Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości połowy głosów plus 1 głos, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Walne Zebranie Członków może wyłonić spośród członków Stowarzyszenia trzyosobową Komisję Statutową do sporządzenia projektu zmian Statutu.

3. Komisja przekazuje Zarządowi projekt zmian Statutu.

§ 41.

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

2. Pisemny wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia lub o zmianę Statutu należy kierować do Zarządu.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VI

§ 42.

1 Niniejszy statut Stowarzyszenia został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 18 czerwca 2009r. i wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego o jego rejestracji.

2. W sprawach nie unormowanych Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

3. Uchyla się Statut Stowarzyszenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków dnia 13 września 2000 roku.